Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en 1 op 1 sessies georganiseerd door Mindful Miracle Moments. 

 

Artikel 1. Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : Mindful  Miracle Moments gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 86764667.

Mindfulness workshop/training overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat naar aanleiding van een ingevuld inschrijvingsformulier de deelnemer wordt uitgenodigd deel te nemen aan een workshop/training. Deze wordt per email door Mindful Miracle Moments verzonden.

Deelnemer: De persoon of bedrijf met wie Mindful Miracle Moments een workshop/training sessie(s) overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.

Aanmelding en bevestiging workshop/training.

 1. Aanmelden voor de door Mindful Miracle Moments te verzorgen Mindfulness workshop/training kan door het invullen en verzenden van een intakeformulier-deelname (inschrijvings) formulier op de website www.mindfulmiraclemoments.nl., een telefonische aanmelding of via een email naar info@mindfulmiraclemoments.nl.
 2. Mindful Miracle Moments bevestigt een definitieve aanmelding via email. Door verzending van deze email met bijgaande factuur is er een bevestiging van Mindful Miracle Moments en komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/training tot stand.

Artikel 3.

Workshop/training prijzen.

 1. Bij aanmelding via een intakeformulier-deelname (inschrijvings) formulier, email of telefoon gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op www.mindfulmiraclemoments.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 4.

Betaling van factuur.

 1. Na aanmelding voor een workshop/training zoals vermeld in artikel 3 zendt Mindful Miracle Moments een elektronische factuur (betaalverzoek) aan de deelnemer.
 2. Per ommegaande dient de gehele factuur betaald te worden om uw deelname aan de mindfulness training/workshop te bevestigen.
 3. Restant betaling door de deelnemer dient te geschieden uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van een training of workshop. De betaling kan gedaan worden op de door Mindful Miracle Moments aangewezen bankrekening die vermeld staat op de factuur of via digitaal betaalverzoek
 4. Indien aanmelding en start van de training of reis binnen 4 weken ligt dan dient het gehele bedrag per ommegaande betaald te worden.
 5. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training/workshop/reis plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 5.

Annulering workshop/training door de deelnemer.

 1. Een Mindfulness training of workshop kan tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van de training of workshop bedrag in rekening gebracht.
 2. Een Mindfulness training kan tot 6 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de eerste training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste training wordt 75% van de totale trainingskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
 3. Een losse Mindfulness sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de 24 uur wordt de sessie volledig in rekening gebracht.
 4. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training of workshop wordt geen compensatie of restitutie verleend. Deelnemers aan de 8 weekse MBSR Mindfulness training krijgen de mogelijkheid om 1 dag in te halen bij een volgende trainingsgroep.

Artikel 6.

Annulering door overmacht.

Mindful Miracle Moments behoudt zich het recht voor de Mindfulness workshop, training te annuleren, indien er sprake is van overmacht.

De volgende overmacht situaties vallen hieronder, “overstroming, aardbeving, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, storing in de telecommunicatie-infrastructuur, licentieweigering”. Tevens gelden hiervoor de omstandigheden zoals virusuitbraken en pandemieën met andere woorden alle van buitenkomende oorzaken waar Mindful Miracle Moments geen invloed op heeft.

Indien bovenstaande van toepassing is wordt er geen restitutie gegeven maar het aanbod gedaan om online de (restant) trainingen (verder) te volgen of deze door te schuiven naar een nader te bepalen datum in de toekomst.

Artikel 7.

Annulering door Mindful Miracle Moments.

Mindful Miracle Moments behoudt zich het recht voor de Mindfulness workshop, training te annuleren, indien 7 dagen voor aanvang van de workshop-training het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de workshop-training, of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de workshop-training niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt Mindful Miracle Moments de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet meer te willen deelnemen aan een Mindfulness workshop/training dan zal Mindful Miracle Moments de betaling restitueren.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid.

Mindful Miracle Moments aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.

Artikel 9.

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van de ander groepsleden.